A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа "Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників" Гадяцької міської ради Полтавської області
"Абсолютно неважливо, наскільки геніальний ваш розум або стратегія – якщо ви граєте поодинці, то завжди програєте тим, хто грає в команді" (Рід Хоффман)

Педагогічна інтернатура

Закон України «Про повну загальну середню освіту» у розділі 1 ст. 1 п. 11 розглядає педагогічну інтернатуру як систему заходів, спрямованих на підтримку педагогічного працівника закладу освіти, призначеного на посаду вперше, у провадженні ним педагогічної діяльності та набутті (вдосконаленні) його фахової майстерності.

З вищесказаного випливає, що проходження інтернатури для молодого спеціаліста впродовж першого року роботи є обов’язковим.

Функціонування педагогічної інтернатури регулює Положення про педагогічну інтернатуру, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2021 року № 1128.

Основною метою введення педагогічної інтернатури у освітній процес є професійно-педагогічна адаптація вчителя-інтерна до умов педагогічної діяльності у школі. Ця мета реалізовуватиметься через виконання ряду завдань, а саме:

 • створення системи професійно-педагогічної адаптації інтерна до реальних умов педагогічної діяльності, формування сприятливого мікроклімату та відчуття соціально-психологічного комфорту, встановлення доброзичливих взаємовідносин із учасниками освітнього процесу;
 • розвиток компетентностей, педагогічної майстерності для виконання інтерном навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності;
 • поліпшення культурологічної, мовної, психолого-педагогічної, комп'ютерної, методичної, практичної підготовки інтерна, формування його професійної готовності до самостійної педагогічної діяльності;
 • формування поваги до професії і сумлінного ставлення до трудової діяльності;
 • постійне вдосконалення форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • залучення випускників закладів вищої освіти до педагогічної діяльності та зменшення плинності кадрів.

Про учасників педагогічної інтернатури

Здійснення педагогічної інтернатури забезпечують:

1) Інтерн – особа, яку призначено вперше на посаду педагогічного працівника та яка не має досвіду педагогічної діяльності.

Строк педагогічної інтернатури становить один рік і  відраховується від дати видання наказу про організацію проведення педагогічної інтернатури. До строку педагогічної інтернатури включається період тимчасової непрацездатності інтерна та час його перебування у відпустці.

У рамках проходження інтернатури інтерн відповідно до Положення:

 • виконує обов’язки згідно з посадовою інструкцією та обов’язки, покладені на нього трудовим договором і правилами внутрішнього розпорядку, визначені установчими документами закладу освіти;
 • реалізовує освітній процес із урахуванням психолого-фізіологічних, вікових особливостей здобувачів освіти, специфіки навчального предмета, використовуючи різноманітні форми, прийоми, методи і засоби навчання;
 • працює над набуттям компетентностей зі спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації), педагогіки, психології, необхідних для забезпечення процесу навчання, виховання і розвитку особистості, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, моніторингу педагогічної діяльності та аналізу педагогічного досвіду, проведення освітніх вимірювань, застосування освітніх технологій і методів навчання, ефективних способів взаємодії всіх учасників освітнього процесу;
 • самостійно обирає форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації;
 • бере участь у засіданнях професійних спільнот педагогічних працівників, семінарах, навчаннях, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо з метою вдосконалення педагогічної майстерності, забезпечення освітнього процесу та інших питань, пов’язаних із педагогічною діяльністю.

2) Педагог-наставник – педагогічний працівник з досвідом педагогічної діяльності за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією), який здійснює супровід та підтримку в педагогічній діяльност педагога–початківця  протягом першого року професійної діяльності.

Педагог-наставник:

 • проводить індивідуальні консультації та наставницькі бесіди з інтерном, 
 • вчить розробляти  дидактичні матеріали,
 • допомагає  йому підбирати  відповідну літературу, 
 • допомагає  у підготовці навчальних занять, 
 • організовує взаємовідвідування навчальних занять, відвідування уроків досвідчених педагогічних працівників, сприяє здійсненню рефлексії педагогічної діяльності;
 • стимулює до вивчення системи роботи вчителів із метою застосування ідей кращого педагогічного досвіду шляхом аналізу їхніх сайтів, професійних спільнот, періодичних професійних видань.

З метою виконання програми педагогічної інтернатури педагог-наставник:

 • узгоджує з інтерном час та місце проведення заходів педагогічної інтернатури;
 • особистим прикладом сприяє розвитку позитивних якостей інтерна і формуванню його загальнокультурного та професійного світогляду;
 • здійснює наставницьку підтримку, сприяє адаптації інтерна до педагогічної діяльності, знайомить із традиціями закладу освіти, особливостями організації освітнього процесу;
 • виявляє професійні, методичні проблеми під час реалізації інтерном освітнього процесу та сприяє їх вирішенню;
 • спільно з інтерном звітує про результати виконання програми педагогічної інтернатури на засіданні педагогічної ради.

За виконання обов’язків педагога-наставника наказом керівника закладу освіти педагогічному працівникові призначається доплата в межах фонду оплати праці закладу освіти відповідно до законодавства (в розмірі 20% посадового окладу).

Відповідно до наказу керівника закладу освіти педагога-наставника може бути  замінено у разі:

 • звільнення або переведення педагога-наставника з посади педагогічного працівника;
 • письмової відмови педагога-наставника від виконання своїх обов’язків;
 • довготривалої відсутності педагога-наставника на робочому місці з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо);
 • прохання інтерна щодо заміщення педагога-наставника.

3) Керівник  закладу освіти:

 • у день призначення особи на посаду педагогічного працівника видає наказ про організацію педагогічної інтернатури, який має містити: відомості про інтерна, якого прийнято на роботу; строк проходження педагогічної інтернатури; відомості про педагогічного працівника, на якого покладається виконання обов’язків педагога-наставника;
 • створює необхідні умови в закладі освіти, що сприяють проходженню педагогічної інтернатури;
 • одноосібно затверджує програму педагогічної інтернатури та за необхідності  вносить зміни до неї;
 • забезпечує ознайомлення інтерна з напрямами діяльності закладу освіти, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами охорони праці й техніки безпеки, правами та обов’язками тощо;
 • координує діяльність педагога-наставника та інтерна;
 • разом з педагогом-наставником  здійснює моніторинг результатів навчання здобувачів освіти;
 • на основі звіту про виконання програми педагогічної інтернатури, що  заслуховується на засіданні педагогічної ради і  за результатами якого можуть надаватися рекомендації інтерну щодо подальших напрямів професійного розвитку, видає відповідний наказ.

Про програму педагогічної інтернатури

Програма педагогічної інтернатури має передбачити теоретичну та практичну допомогу інтерну. Як правило, вона відображає:

 • ознайомлення з нормативно-правовими актами, що визначають особливості діяльності закладу освіти, організації освітнього процесу, посадові обов’язки педагогічного працівника;
 • застосування сучасних методик і технологій (використання предметних знань в освітньому процесі, добору та застосування доцільних форм, методів, технологій та засобів навчання й оцінювання, використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі тощо);
 • партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу (визначення ефективних способів взаємодії та врахування в освітньому процесі вікових та індивідуальних особливості учнів);
 • формування мотивації та організації пізнавальної діяльності учнів (активне залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства, координація взаємодії з учасниками освітнього процесу з метою надання додаткової підтримки учням тощо);
 • організацію здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища;
 • управління освітнім процесом (планування освітнього процесу, прогнозування результатів освітнього процесу, організація різних форм навчальної та пізнавальної діяльності учнів, здійснення оцінювання результатів навчання учнів);
 • дотримання академічної доброчесності, запобігання і припинення булінгу.

Методичні рекомендації про організацію заходів педагогічної інтернатури в закладах освіти:


Збірка матеріалів "Педагогічна інтернатура" (для вчителів початкових класів НУШ) містить Положення про педагогічну інтернатуру; статтю Закону України про педпгогічну інтернатуру; матеріали анект для молодого вчителя інтерна та його наставника; план заходів педагогічної інтернатури педагога-наставника; індивідуальний план роботи молодого спеціаліста (інтерна); зразок банку даних педагогічної інтернатури (педагога- наставника та інтерна); поради для молодого вчителя та його наставника. Матеріал з сайту освітнього проєкту "На Урок".


 

Вебінар УІРО "Запровадження педагогічної інтернатури: участь центрів" (22.02.2023):


Педагогічна інтернатура (стаття 23 Закону України «Про повну загальну середню освіту») від Управління ДСЯО у Чернігівській області:


Вебінар Сумського ОІППО "Методичний супровід становлення молодого педагога закладу загальної середньої освіти"

 

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень